هلث توریسم

تعداد بازدید:۱۴۹۹

   

با توجه به اینکه امروزه گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا برای کشورها دارای اهمیت فراوان است، لزوم توجه به بخش هایمختلف صنعت توریسم و استفاده از مواهب خداوندی در توسعه این بخش می تواند نقش چشمگیری در کمک به درآمدزایی برایاقتصاد کشور داشته باشد.در این میان با توجه به پیشرفت های چشمگیر ایران در حوزه پزشکی و سلامت، وجود چشمه های آب معدنی و غیره سرمایهگذاری و برنامه ریزی در این مقوله می تواند ایران را به سرآمد توسعه گردشگری سلامت در منطقه تبدیل کند.گردشگری سلامت، امروزه از اهمیت و جایگاه ویژه ای در بین تمامی کشورهای دنیا برخوردار است.ارتقای صنعت گردشگریسلامت با توجه به ظرفیت های نهفته آن برای رونق اقتصادی کشور و به ویژه افزایش فرصت های شغلی از جمله اولویت های طرحهای توسعه هر کشوری به شمار می رود.این صنعت به عنو ان صنعتی درآمدزا و نجات دهنده برای کشورهای مختلف تبدیل گشته به طوری که درآمدهای حاصل از آن دربرخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است.ایران ،یکی از برترین کشورهای جهان در صنعت توریسم به ویژه گردشگری سلامت است. علم و دانش به روز پزشکان ایرانی وقرارگیری آنان در فهرست برترین پزشکان جهان، موجب افزایش اعتماد مردم به این افراد و در نهایت افزایش سفر مردم کشورهایهمسایه برای درمان شده است. طبق آمار منتشر شده و در پی افزایش فراوان جراحی زیبایی در ایران، گردشگران فراوانی برایانجام عمل های جراحی به ایران سفر می کنند تا با انجام عمل زیبایی توسط پزشکان ماهر ایرانی، زیبایی از دست رفته خود رابازیابند. بنابراین با توجه به آمارهای منتشر شده در این زمینه، می توان گفت که ایران یکی از پرچم داران توریسم سلامت به ویژهدر بخش جراحی زیبایی در دنیا به شمار می رود. این در حالی است که با توجه به سود ناشی از جذب گردشگر در بخش سلامت،رقابت زیادی در کشورهای در حال توسعه برای گردشگر سلامت آغاز شده است. ایران یکی از بزرگترین کشورهای حاضر در اینرقابت است که همراه با دیگر کشورهای خاورمیانه برای ارزآوری بیشتر و بهره گیری از نیروی کارآمد انسانی در این بخش فعالیتدارد. اکنون گردشگری سلامت یکی از کم هزینه ترین بخش های گردشگری به شمار می رود، بنابراین بسیاری از کشورها علاقه مندبه توسعه و جذب توریست در این بخش هستند. ، اقدامات فراوانی برای توسعه زیرساخت های مراکز درمانی انجام گرفت که شاملتدوین استراتژی هایی مبنی بر توسعه زیرساخت های مراکز درمانی و بیمارستان ها، تکنولوژی، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص و تبلیغات در زمینه جذب گردشگران سلامت برای توسعه این صنعت است. در این رهگذر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز عقب نمانده و اقدامات فراوانی در این زمینه انجام داده که حاصل آن تدوین «برنامه جامع گردشگری سلامت» است.

شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸